Kwestie prawne

Urzadzenia oferowane w naszym sklepie przeznaczone sa do uzytku wlasnego np.do kontroli mienia lub osób za ich wiedza i pozwoleniem .Niewlasciwe uzytkowanie niektórych urzadzen w innym celu moze naruszac prawo z Art. 265, 266, 267 i 268 Kodeksu Karnego.

Art. 265.
§ 1. Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje stanowiace tajemnice panstwowa, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.
§ 2. Jezeli informacje okreslona w § 1 ujawniona osobie dzialajacej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.
§ 3. Kto nieumyslnie ujawnia informacje okreslona w § 1, z która zapoznal sie w zwiazku z pelnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upowaznieniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.
Art. 266.
§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjetemu na siebie zobowiazaniu, ujawnia lub wykorzystuje informacje, z która zapoznal sie w zwiazku z pelniona funkcja, wykonywana praca, dzialalnoscia publiczna, spoleczna, gospodarcza lub naukowa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.
§ 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informacje stanowiaca tajemnice sluzbowa lub informacja, która uzyskal w zwiazku z wykonywaniem czynnosci sluzbowych, a której ujawnienie moze narazic na szkode prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.
§ 3. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 267.
§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informacje dla niego nie przeznaczona, otwierajac zamkniete pismo, podlaczajac sie do przewodu sluzacego do przekazywania informacji lub przelamujac elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zaklada lub posluguje sie urzadzeniem podsluchowym, wizualnym albo innym urzadzeniem specjalnym.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto informacje uzyskana w sposób okreslony w § 1 lub 2 ujawnia innej osobie.
§ 4. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1-3 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 268.
§ 1. Kto, nie bedac do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie sie z nia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.
§ 2. Jezeli czyn okreslony w § 1 dotyczy zapisu na komputerowym nosniku informacji, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.
§ 3. Kto, dopuszczajac sie czynu okreslonego w § 1 lub 2, wyrzadza znaczna szkode majatkowa, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.
§ 4. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1-3 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 269.
§ 1. Kto, na komputerowym nosniku informacji, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis o szczególnym znaczeniu dla obronnosci kraju, bezpieczenstwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rzadowej, innego organu panstwowego lub administracji samorzadowej albo zaklóca lub uniemozliwia automatyczne gromadzenie lub przekazywanie takich informacji, podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1, niszczac albo wymieniajac nosnik informacji lub niszczac albo uszkadzajac urzadzenie sluzace automatycznemu przetwarzaniu, gromadzeniu lub przesylaniu informacji.